บริืษัท ดาวี พรอพเพอตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม โดยมีความพร้อมในการที่จะให้บริการในหลายๆด้าน เช่น ขาย, ให้เช่า มีทั้งที่ตกแต่งแล้ว และยังไม่ได้ตกแต่ง โดยทางเรามีทีมงาน ที่พร้อมจะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการใช้บริการของเรา สามารถติดต่อได้ที่

02-2930225 ต่อ 225 หรือ
E-mail : info@dalveyproperty.com


     Menu

Condominum Townhome Thownhouse
Copyright © 2009 Dalveyproperty All Rights Reserved. Contact us : info@dalveyproperty.com
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ถาม-ตอบ


1. โฉนดที่ดิน กับ น.ส.3 ก ต่างกันอย่างไร ?
       
ต่างกันในเรื่องสิทธิ์ในที่ดิน คือ ผู้ถือโฉนดในที่ดินได้กรรมสิทธิในที่ดิน ส่วนผู้ถือ น.ส.3 ก จะได้เพียงสิทธิครองครองในที่ดิน
สำหรับความแตกต่างระหว่างกรรมสิทธิ์ กับสิทธิครอบครองในแง่กฎหมายมี 3 ประการ ดังนี้

1.1 การจำหน่ายจ่ายโอน
     - กรรมสิทธิ์  การจำหน่ายจ่ายโอนต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
     - สิทธิครอบครอง  การจำหน่ายจ่ายโอนต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งมอบการครอบครองสละเจตนาครอบครอง

1.2 การแย่งการครอบครอง
     - กรรมสิทธิ  การแย่งการครอบครองกรรมสิทธิในที่ดิน จะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน
     - สิทธิครอบครอง  การแย่งการครอบครองสิทธิครอบครอง หากผู้แย่งการครอบครองมีเจตนายึดที่ดินเพื่อตนเอง ผู้นั้นก็ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้นแล้วมิต้องรอให้มีการครอบ ครองเป็นเวลา 1 ,2 ,3 ปี หรือ 10ปี แต่อย่างใด เจ้าของที่ดินมีเพียงสิทธิที่จะติดตามเอาคืนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ถูกแย่งการครอบครอง

1.3 ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย
     - ผู้ที่มีชื่อในโฉนดที่ดินย่อมได้รับข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นผู้มี สิทธิครอบครองในที่ดิน ส่วนผู้ที่มีชื่อมรหนังสือแสดงสิทธิครอบครองย่อมไม่ได้รับข้อสันนิษฐานดัง กล่าว
สำหรับความเหมือนกันของผู้ที่มีกรรมสิทธิและสิทธิครอบครองคือ ความเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีสิทธิจะใช้สอย จำหน่ายทรัพย์สินหรือได้ดอกผลแห่งที่ดินนั้น ทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งที่ดินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือ ไว้ และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวกับที่ดินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์