บริืษัท ดาวี พรอพเพอตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม โดยมีความพร้อมในการที่จะให้บริการในหลายๆด้าน เช่น ขาย, ให้เช่า มีทั้งที่ตกแต่งแล้ว และยังไม่ได้ตกแต่ง โดยทางเรามีทีมงาน ที่พร้อมจะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการใช้บริการของเรา สามารถติดต่อได้ที่

02-2930225 ต่อ 225 หรือ
E-mail : info@dalveyproperty.com


     Menu

Condominum Townhome Thownhouse
Copyright © 2009 Dalveyproperty All Rights Reserved. Contact us : info@dalveyproperty.com
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ขาย ให้เช่า บ้าน คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ถาม-ตอบ


3. น.ส. 3. น.ส. 3 ก. และโฉนดที่ดิน แตกต่างกันอย่างไร         
                  
          เนื่อง จากที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ เช่น เพื่ออยู่อาศัย, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, ใช้เป็นหลักประกัน รวมถึงเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางการเงิน และความเป็นอยู่ของคนในสังคม เป็นต้น โดยที่ดินแต่ละประเภทนั้นจะมีเอกสารสิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีอยู่หลายประเภทที่คุณรู้จักและคุ้นเคย และในที่นี้จะขอกล่าวถึงความสำคัญของที่ดินแต่ละประเภทที่คุณควรจะรู้เพิ่ม เติมดังนี้  

    * ส.ค.1 คือ ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน เป็นเพียงหลักฐานการแจ้งความต่อทางราชการว่าคุณกำลังครอบครองที่ดินแปลงใด อยู่ ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด และไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได้ แต่สามารถแสดงเจตนาว่าจะสละการครอบครองในที่ดินนั้นให้แก่ผู้รับโอนได้เท่า นั้น ทั้งนี้ ส.ค.1 สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส. 3 ก.ได้ ก็ต่อเมื่อทางราชการมีการประกาศโครงการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ หรือเมื่อมีการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย

    * น.ส. 2 คือ หนังสือแสดงความยินยอมให้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราวจาก ทางราชการ ซึ่งผู้มีใบจับจองจะต้องจัดการทำประโยชน์ในที่ดินให้ได้อย่างน้อย 75%ของที่ดินที่จัดให้ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ซึ่งเมื่อทำประโยชน์ตามเงื่อนไขข้างต้นครบกำหนดเวลาแล้ว จึงจะมีสิทธินำมาขอออก น.ส.3 หรือ น.ส. 3ก. หรือโฉนดที่ดินได้
    * น.ส. 3 คือ หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว โดยที่ดินได้มีการรังวัด และจัดทำแผนที่ของที่ดินแล้ว
    * น.ส. 3 ก. คือ หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว แต่แตกต่างจาก น.ส. 3 ตรงที่ มีการรังวัดและจัดทำแผนที่ของที่ดินนั้นจากภาพระวางรูปถ่ายทางอากาศเรียบ ร้อยแล้ว
    * โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน โดยมีความหมายรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่มีการประทับตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิในที่ดินเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินจะ มีกรรมสิทธิในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ สามารถใช้สิทธิในที่ดินได้เต็มที่ มีสิทธิในการจัดจำหน่าย รวมถึงมีสิทธิในปกป้องและขัดขวางไม่ให้คนอื่นเข้ามาละเมิดสิทธิของตนใน ที่ดินนั้นด้วย